Neler yeni

Evde Kal Türkiyem 💕

Korona virüs ve sebep olduğu COVID-19 hastalığından kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Kural'a uymanızı önemle rica ederiz.

Daha Fazlası

Sponsorluk Anlaşması 🎭

Öneri, istek, görüş, reklam ve sponsorluk, anlaşmaları hakkında bilgi almak için, iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Daha Fazlası

Forum Kuralları! 🤔🤔

Forum İsitme! kendine özgü kuralları olan, sınırsız özgürlük vaat etmeyen, akla her gelenin söylenmesinin ve isteyenin dilediği gibi davranmasının söz konusu olmadığı bir ortamdır.

Daha Fazlası
  • Merhaba Ziyaretçi, Forumumuz ücretsizdir. Herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Amacımız; İşitme Cihazı kullanıcılarının, İşitme Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve bilgilendirmektir. Ayrıca bu kitlelere hizmet verecek olan Odyolog ve Odyometrist arkadaşlara destek olmak içindir. Bizlere destek olmak için Abone olup tavsiye etmeyi unutmayınız.
  • Değerli Forum Kullanıcılarımız; Şikayet kısımlarında açılan asılsız şikayetlerden forumumuz sorumlu değildir. Asılsız şikayet yapan kişiler için forum kullanıma kapatılacak ve mesajları silinecektir. Asılsız şikayet yapan kişilere ait bilgiler resmi kanalla forumumuzdan talep edildiğinde ilgili kuruma teslim edilecektir.

Araştırma Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Tedavisi ile Hemodilüsyon ve Vazoaktif Tedavi Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Tedavisi ile Hemodilüsyon ve Vazoaktif Tedavi Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Sedat AYDIN, Arif ŞANLI, Gökhan ALTIN, Mehmet EKEN, Süleyman Hilmi YILMAZ
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, İstanbul

Özet
Amaç:
Ani işitme kaybı ardışık 3 veya daha fazla frekansta en az 30 dB kaybın olduğu son 3 gün içinde ortaya çıkmış sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmadaki amacımız, intratimpanik steroid tedavisi ile hemodilüsyon ve vazoaktif kombinasyon tedavisinin etkinliklerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, 2005 ile 2010 yılları arasında kliniğimize ani işitme kaybı şikayeti ile başvuran 49 hasta dahil edildi. Bu hastalardan 25’i intratimpanik steroid grubuna, 24’ü hemodilüsyon ve vazoaktif kombinasyon tedavi grubuna dahil edildi. İntratimpanik steroid grubuna toplam 5 kez 20 mg/ml dozunda metilprednizolon enjeksiyonu uygulandı. Kombinasyon grubuna ise primer tedavi olarak intravenöz dekstran ve oral pentoksifilin verildi. Tedaviden sonra hastaların saf ses ortalamaları, her iki grup için istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Tedaviden sonra saf ses ortalamasındaki iyileşme intratimpanik steroid grubunda 32.22 dB iken, kombinasyon grubunda 22.13 dB idi. İntratimpanik steroid terapisi alan hastalarda iyileşmedeki düzelme diğer gruba göre daha iyi bulundu (p<0.05).

Sonuç: İntratimpanik steroid tedavisi kombinasyon (hemodilüsyon ve vazoaktif) tedavisine göre işitme kazancı yönünden daha iyi sonuçları, steroidlerin sistemik yan etkilerini oluşturmadan vermektedir. Örnek sayısı daha fazla olan çalışmalarla, verilecek steroidin cinsi, uygulama dozu, sıklığı ve süresi gibi faktörlerin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: İntratimpanik, steroid, ani işitme kaybı, hemodilüsyon, vazoaktif.

Giriş
İdiopatik ani işitme kaybı (AİK), günümüzde kulak burun boğaz (KBB) uzmanları için tedavi yöntemleri ve sonuçları açısından tüm dünyada bir sorun ve ilgi kaynağı olarak karşımıza çıkan bir patolojidir. İdiopatik AİK sebebi bilinmeyen, üç gün içinde veya daha kısa zamanda aniden gelişen, ard arda üç frekansı tutan, 30 dB ve üzerindeki sensorinöral işitme kaybıdır. AİK’nın kendiliğinden düzelmesi değişik çalışmalarda %32-65 arasında gösterilmesine rağmen, steroidin tedavide kullanılması ile bu oran %49-89 arasında bildirilmiştir.[1,2]

Bu tip hastalara etyolojideki farklılıklardan dolayı çok çeşitli tedavi rejimleri denenmiştir. Bunlardan histamin, papaverin, atropin, gangliyon stellatum blokajı, dekstran, betahistin ve hiperbarik oksijen tedavisi sayılabilir. Heparin ve kumadin gibi ajanlar ise antikoagülasyon amacıyla kullanılmıştır. Bu arada destekleyici tedavi olarak yatak istirahati, sedatifler, trankilizanlar, vitaminler (özellikle B vitamini), ayrıca fistül şüphesi varsa başın elevasyonu tavsiye edilmektedir.[2-4]

İdiopatik AİK’da etkinliği kanıtlanmış tek ilaç steroidlerdir. İdiopatik AİK tedavisinde kullanılan oral steroidlerin yan etkileri sebebiyle zaman zaman tedavide kullanımı kısıtlanmaktadır. Bu sebepten steroidin intratimpanik (İT) yol ile verilmesi geliştirilmiştir. Bu tedavide steroid transtimpanik olarak orta kulağa verilip, yuvarlak pencere yoluyla iç kulağa iletildiğinden hem yan etkiler sınırlanmakta hem de perilenfteki steroid konsantrasyonu sistemik kullanıma göre çok daha yüksek seviyelere ulaşabilmekte ve işitme kazancı daha fazla olabilmektedir.[5,6]

Çalışmamızda AİK tedavisinde daha klasik bir yöntem olan hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonu ile İT steroid tedavisinin sonuçları kıyaslanmıştır.

Hastalar ve Yöntem
Bu çalışmaya 2005 ile 2010 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniği’ne, işitme kaybının başlamasından en geç 15 gün içinde başvuran, idiopatik AİK tanısı almış olan toplam 49 hasta dahil edildi. Bunlardan 25 hastaya İT steroid tedavisi, kalan 24 hastaya ise hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonu uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında yapılan 0.25, 0.5, 1, 2, 4 ve 8 kHz’deki eşik ölçümleriyle hastaların işitme düzeyleri tespit edildi. Her iki grup arasındaki saf ses işitme eşik ortalamalarındaki (PTO) farklılıklar yorumlandı.

İşitme kaybının başlamasından itibaren 0-15 gün içinde hastaneye başvurarak, AİK tanısı alan hastalar hemen KBB kliniğine gözlem ve tedavi amacıyla yatırıldı. Hastalara daha önceden hiçbir tedavi uygulanmamıştı. Bu arada AİK’nın başlangıcından itibaren 15 gün ve daha fazla süre geçmiş olan olgularla, yine AİK yapan menier, kabakulak ve kollajenöz hastalıklar gibi etyolojisi belirli olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Laboratuvar incelemelerinde hastaların kan tablolarında patolojiye rastlanmadı. Serolojik testler negatif olarak bulundu. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntülemede (MRG) patoloji saptanmadı. Her iki gruba tedavi öncesi ve tedavi süresince, iki gün arayla odyolojik inceleme yapıldı. Odyolojik incelemede 0.25, 0.5, 1, 2, 4 ve 8 kHz frekanslarında hava yolu saf ses eşikleri ile kemik yolu saf ses eşiklerine bakıldı.

İntratimpanik steroid uygulama tekniği olarak tüm hastalara supin pozisyonunda, anestezi uygulamaksızın, baş sağlam kulağa doğru 45 derece dönecek şekilde pozisyon verildi. İşlemler otomikroskop altında gerçekleştirildi. 25 gauge spinal iğne kullanıldı. Steroid olarak metilprednizolon (20 mg/ml) kullanıldı. Etkilenen kulağın antero-superior kadranına uygulandı. Bu işlem 1., 3., 5. günde ve 3. işlemden 1 hafta sonra ve son işlemde 4. uygulamadan 1 ay kadar sonra yapıldı. Böylece bu gruptaki her hastaya toplam 5 kez İT metilprednizolon uygulanmış oldu. Hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi grubuna ise dekstran (reomakrodeks 500 ml) 24 saatlik infüzyon şeklinde ve pentoksifilin (trental 400 mg draje günde 3 doz şeklinde) tedavisi 7 gün süreyle kombine olarak uygulandı.

Bulgular
Hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonu tedavisi alan gruptaki 24 hastanın 13’ü erkek (%54.17), 11’i kadın (%45.83) olup yaş ortalaması 43.00±16.01 idi. İntratimpanik steroid tedavisi alan gruptaki 25 hastanın 10’u erkek (%40), 15’i kadın (%60) olup yaş ortalaması 39.28±16.44 idi. Hastaların başvuru şikayetleri değerlendirildiğinde, tüm hastalarda sensörinöral tip işitme kaybına ilave olarak çınlama ve uğultu şikayeti 49 hastanın 37’sinde (%75.51), vertigo ise 17’sinde (%34.69) gözlendi. Hastaların 29’unda (%59) sağ, 20’sinde (%41) sol kulakta işitme kaybı saptandı.

İdiopatik AİK’nın başlamasından itibaren hastaların polikliniğimize başvurma zamanlarına bakıldığında hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonu alan gruptaki ortalama başvuru süresi 5.83±5.00 gün iken, İT steroid tedavisi alan grupta 8.76±9.44 gündü. İki grup arasında başvuru süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0.078). Her iki grup arasındaki işitme kayıpları karşılaştırıldığında yine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı izlendi (p=0.168).

1613668685447.png

Her bir frekans için hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyon tedavisi alan grupta tedavi öncesi ile tedavi sonrası işitme düzeylerindeki kazançlara bakıldığında 0.25 kHz için bu kazancın 22.32 dB, 0.5 kHz için 22.92 dB, 1 kHz için 25.21 dB, 2 kHz için 25 dB, 4 kHz için ise 23.75 dB ve 8 kHz için 19.59 dB olduğu izlendi. Ancak bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. 0.25 kHz için p=0.083, 0.5 kHz için p=0.125, 1 kHz için p=0.250, 2 kHz için p=0.333, 4 kHz için p=0.333 ve 8 kHz için p=0.292 olarak saptandı (Tablo 1).

İntratimpanik steroid grubu için ise tedavi öncesi ile tedavi sonrası işitme düzeylerindeki kazancın 0.25 kHz için 34.8 dB, 0.5 kHz için 33.2 dB, 1 kHz için 35.72 dB, 2 kHz için 34.2 dB, 4 kHz için 28.6 dB ve 8 kHz için ise 26.8 dB olduğu izlendi. 0.25 ve 4 kHz de istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı izlenirken (p=0.080, p=0.160), diğer frekanslarda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı farklılık olduğu saptandı (p<0.001) (Tablo 1).

Her iki grubun tedavi öncesi ile tedavi sonrası eşik ortalamaları dikkate alınarak işitme kazançlarına bakıldığında hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonunu alan grupta tedavi öncesi ile sonrası arasındaki ortalama işitme kazancının 22.13 dB olduğu, İT grubunda bu kazancın 32.22 dB olduğu görüldü. İntratimpanik steroid tedavisi alan grupta bu kazancın istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu izlenirken (p<0.001), hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonu alan grupta bu kazancın yüksek ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı izlendi (p=0.167).

Tartışma
İdiopatik AİK ile ilgili yapılan çalışmalarda %30-60 arasında spontan düzelme oranı görülmektedir. Bu düzelme en çok ilk 2 hafta içinde gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak bazı yazarlar AİK’da tedavisiz izleme yolunu önermektedir.[7-10] Çeşitli tedavi yöntemleri olmakla beraber AİK’da en yaygın olarak kullanılan ve altın standart olarak kabul gören tedavi yaklaşımı steroidlerdir. Yapılan çalışmalarda İT steroid tedavisinin başarı oranı %12-100 gibi geniş bir aralıkta yer almaktadır. Buradaki değişikliklerin kullanılan steroide, steroid dozuna, tedaviye başlama zamanına ve uygulama tekniğine bağlı olduğu düşünülmektedir. [11,12] Oğuz ve ark.[13] sistemik steroid tedavisine cevap vermeyen 22 hastaya İT steroid tedavisi uygulamışlar, bu hastaların 15’inde 10 dB üzerinde işitme artışı saptamışlardır.

İdiopatik AİK’da uzun zamandır histamin fosfat, papaverin, pentoksifilin, hiyosin, atropin ve nilidrin vazodilatatör olarak kullanılmıştır. Plazma genişletici olarak, mikrosirkülasyonun düzeltilmesi amacıyla daha çok düşük molekül ağırlıklı dekstran da kullanılmaktadır. Poser ve Hirche[14] %10 düşük molekül ağırlıklı dekstran + naftidrofil ve %10 düşük molekül ağırlıklı dekstran + plasebo tedavi rejimlerini karşılaştırmışlar ve birinci tedavi şeklinin özellikle 0.5, 1, 2, ve 3 kHz’de işitmede anlamlı derece düzelme sağladığını ve tinnitus üzerine daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Gök ve ark.[15] 54 hastaya sistemik steroid, vitamin kompleksi, asiklovir, ürografin, karbojen (%5) içeren kombine tedavi uygulamışlardır. Tedavi sonucunda 35 kulakta (%64.82) iyileşme elde edilirken 19 kulakta ise (%35.18) iyileşme izlenmemiştir.

Hulcrantz ve ark.[16] AİK’lı 112 olguda ilk 5 gün düşük molekül ağırlıklı dekstran ve takiben 1 aylık nikotinik asit ve vitamin B grubu ilaçlardan oluşan tedavi metoduyla %68 oranında tam ya da belirgin şekilde (30 dB’den fazla kazanç) iyileşme, %19 oranında işitmede bozulma (10-30 dB arası) elde etmişlerdir. Probst ve ark.[17] ise AİK tedavisinde %40 dekstran + pentoksifilin, sodyum klorür + pentoksifilin ve sodium klorür + plasebo şeklinde uygulanan tedavi metotları arasında klinik olarak anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir.

Bizim yaptığımız çalışmada ise hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyon tedavisi alan grupta tedavi öncesi ile tedavi sonrası işitme düzeylerindeki kazançlara bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı görülürken; İT steroid alan grupta 0.25 ve 4 kHz de anlamlı bir fark olmadığı, diğer frekanslarda ise ileri derecede anlamlı farklılık olduğu saptandı (p<0.001).

Wilson ve ark.[3] ile Hoffman ve ark.’nın[4] yaptığı çalışmalarda AİK’nın başlangıcından itibaren 10 gün içinde başvuran hastalar çalışma programına alındıkları halde, bizim çalışmamızda AİK’nın başlangıcından itibaren 15 gün süre geçmiş olan olgular çalışma programına alındı. Daha geç gelen olgular fibröz doku proliferasyonu, tektoryal membran ve korti organındaki atrofik değişikliklerin meydana gelebileceği düşüncesi ile çalışma programına alınmadı.[18] İlk 5 gün içinde tedavi amacıyla kliniğe başvuran hastalar, çalışma grubumuzun yaklaşık %80 ini oluşturuyordu.

Prognozu belirlemede çok önemli olduğuna inanılan, AİK’nı takiben tedaviye başlamada geçirilen süreyi dikkate aldığımızda, ilk 5 günde başvuran hastaların istatistiksel olarak belirgin derecede yüksek işitme kazançları gösterdiği, ayrıca çıkan tip eğriye sahip vakalarda ortalama işitme kazançlarının diğer tip eğrilere kıyasla yüksek olduğu gözlendi.

Sonuç olarak; AİK’daki yüksek spontan iyileşme oranları sebebiyle herhangi bir tedavi rejimini değerlendirmek her zaman güçlük arzetmektedir. Bununla birlikte uzun zamandan bu yana değişik tedavi protokolleri denenmektedir. İdiopatik AİK ile başvuran hastalara erken dönemde İT steroid tedavisini, hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonuna alternatif olarak düşünebiliriz. İntratimpanik steroid tedavisi için örnek sayısı daha fazla olan çalışmalarla verilecek steroidin cinsi, uygulama dozu, sıklığı ve süresi gibi faktörlerin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.

Kaynaklar
1. Fetterman BL, Saunders JE, Luxford WM. Prognosis and treatment of sudden sensorineural hearing loss. Am J Otol 1996;17(4):529-36.
2. Moskowitz D, Lee KJ, Smith HW. Steroid use in idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Laryngoscope 1984;94(5 Pt 1):664-6.
3. Wilson WR, Gulya AJ. Sudden sensorineural hearing loss. In: Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, editors. Otolaryngology head and neck surgery. 2nd ed. St. Louis. Toronto: Mosby; 1993. p. 3103-11.
4. Hoffmann F, Beck C, Schutz A, Offermann P. Ginkgo extract EGb 761 (tenobin)/HAES versus naftidrofuryl (Dusodril)/HAES. A randomized study of therapy of sudden deafness. [Article in German] Laryngorhinootologie 1994;73(3):149-52.
5. Hong SM, Park CH, Lee JH. Hearing outcomes of Daily intratympanic dexamethasone alone as a primary treatment modality for ISSHL. Otolaryngol Head Neck Surg 2009;141(5):579-83.
6. Raymundo IT, Bahmad F Jr, Barros Filho J, Pinheiro TG, Maia NA, Oliveira CA. Intratympanic methylprednisolone as rescue therapy in sudden sensorineural hearing loss. [Article in English, Portuguese] Braz J Otorhinolaryngol 2010;76(4):499-509.
7. Rauch SD. Intratympanic steroids for sensorineural hearing loss. Otolaryngol Clin North Am 2004;37(5):1061-74.
8. Mattox DE, Simmons FB. Natural history of sudden sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol 1977;86(4 Pt 1):463-80.
9. Jones N, Ludman H. Acquired sensorineural hearing loss. In: Ludman H, Wright T, editors. Diseases of the ear. 6th ed. London: Arnold Publishers; 1998. p. 495-7.
10. Weinaug P. Spontaneous remission in sudden deafness. HNO 1984;32(8):346-51.
11. Chandrasekhar SS. Updates on methods to treat sudden hearing loss. Oper Tech Otolaryngol Head Neck Surg 2003;14:288-92.
12. Plaza G, Herráiz C. Intratympanic steroids for treatment of sudden hearing loss after failure of intravenous therapy. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137(1):74-8.
13. Oğuz H, Aslan N, Demirci M, Kargın S, Şafak MA, Kılıç R. Rezistan ani işitme kaybında intratimpanik steroid kullanımı. Otoscope 2005;1:5-7.
14. Poser R, Hirche H. Randomized double-blind study of therapy of sudden deafness. Low molecular weight dextran + naftidrofuryl vs. low molecular weight dextran + placebo. [Article in German] HNO 1992;40(10):396-9.
15. Gök Ü, Kapusuz Z, Sapmaz E, Yıldız M. Ani işitme kaybındasaf ses odyogram tipleri ile prognoz arasındaki ilişki. Fırat Tıp Dergisi 2007;12(1):13-6.
16. Hultcrantz E, Stenquist M, Lyttkens L. Sudden deafness: a retrospective evaluation of dextran therapy. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1994;56(3):137-42.
17. Probst R, Tschopp K, Lüdin E, Kellerhals B, Podvinec M, Pfaltz CR. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of dextran/pentoxifylline medication in acute acoustic trauma and sudden hearing loss. Acta Otolaryngol 1992;112(3):435-43.
18. Saeki N, Kitahara M. Assessment of prognosis in sudden deafness. Acta Otolaryngol Suppl 1994;510:56-61.